Dla pełnej funkcjonalności tej strony konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zasady ochrony prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych w relacjach Sprzedający - Kupujący

Spółka Westlogic s.r.o. ​z siedzibą w Opawie przy ulicy Olomoucka 267/29, NIP: CZ28637372, poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych, dlatego prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług i sprzedażą produktów.

Jakie dane osobowe od Państwa potrzebujemy?

Spółka Westlogic s.r.o. jest administratorem danych osobowych, które nam Państwo przekazują. Gromadzimy Państwa dane osobowe, które odpowiadają celowi, w jakim są przetwarzane. W żadnym wypadku nie zbieramy Państwa wrażliwych danych osobowych (specjalna kategoria danych osobowych).

Dlaczego potrzebujemy danych osobowych?

1. Do celów relacji biznesowych (Sprzedający - Kupujący)  przetwarzamy następujące dane osobowe w celu wypełnienia zobowiązań płynących z umowy:

 • Imię, nazwisko, tytuł, data urodzenia, stałe miejsce zamieszkania, adres kontaktowy, adres mailowy, telefon, faks, połączenie bankowe, firma, uwagi dla sprzedawcy, zamówienie, faktura, komunikacja z klientem, reklamacja (numer zamówienia, imię, nazwisko, mail, powód, zdjęcie, numer konta, zwrócona kwota).

Dane osobowe przechowujemy przez okres 10 lat od realizacji ostatniej części świadczenia na podstawie umowy, chyba że inne przepisy prawne wymagają przechowywania tej dokumentacji przez dłuższy okres.

2. Do celów ewidencji podatkowej i księgowej przetwarzamy następujące dane osobowe z powodów niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych:

 • Dokumenty ewidencji podatkowej i księgowej.

Dokumenty księgowe przechowujemy przez 5 lat, dokumenty podatkowe przechowujemy przez 10 lat.

3. W celu marketingu bezpośredniego dla naszych klientów w naszym uzasadnionym interesie przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Imię, nazwisko, adres mailowy, pracodawca, otwarcie wiadomości mailowej, adres mailowy, ​użycie linku w wiadomości mailowej.

Te dane osobowe przechowujemy przez okres 2 lat od ostatniego zakupu lub zakończenia usługi.

4. W celu oceny zakupionych produktów i ulepszania naszych usług, naszym uzasadnionym interesem jest przetwarzanie następujących danych osobowych:

 • Adres mailowy

Te dane osobowe przechowujemy przez przez 10 dni.

5. W celu ulepszania naszych usług przechowujemy pytania dotyczące naszych usług jako nasz uzasadniony interes:

 • Imię i nazwisko, adres mailowy, pytanie.

Państwa pytania dotyczące naszych usług usuwamy najpóźniej po upływie 6 miesięcy.

6. W celu ewidencji i zgłaszania przypadków naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, jest naszym uzasadnionym interesem, w zakresie obrony naszych roszczeń prawnych, przetwarzanie następujących danych osobowych:

 • Imię, nazwisko, data urodzenia, telefon, adres mailowy, data powiadomienia, opis zdarzenia, podjęte środki.

Te dane osobowe przechowujemy przez przez 10 lat.

7. W celu egzekwowania prawa do ochrony danych osobowych naszym uzasadnionym interesem w zakresie obrony naszych roszczeń prawnych jest przetwarzanie następujących danych osobowych:

 • Imię, nazwisko, data urodzenia, stałe miejsce zamieszkania, data złożenia wniosku, przedmiot wniosku, data odpowiedzi, odpowiedź przy wykonywaniu praw osoby, której dane dotyczą, podpis.

Te dane osobowe przechowujemy przez przez 10 lat.

Przeciw przetwarzaniu opartemu na uzasadnionym interesie spółki Westlogic s.r.o. możesz złożyć sprzeciw u naszego upoważnionego pracownika.

8. Do celów marketingu i promocji firmy oraz na podstawie Państwa zgody przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Imię, nazwisko, adres mailowy, pracodawca, otwarcie wiadomości mailowej, użycie linku w wiadomości mailowej.

Te dane osobowe przechowujemy maksymalnie przez 5 lat lub do momentu odwołania zgody.

9. Na podstawie zgody mogą Państwo również mieć zarejestrowane konto użytkownika, na którym przetwarzane są następujące dane osobowe:

 • Imię, nazwisko, adres mailowy, telefon, faks, firma, miejsce stałego zamieszkania, adres kontaktowy, firma, hasło (skrót hasła), zniżka, historia zamówień.

Twoje konto pozostanie aktywne przez 5 lat od Twojej ostatniej wizyty na koncie, a następnie usuniemy je, chyba że wcześniej cofniesz zgodę.

10. Polityka wykorzystywanie plików cookie tutaj

Swoją zgodę na wysyłanie materiałów marketingowych możesz odwołać w stopce każdego maila lub u naszego upoważnionego pracownika.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przekazujemy następującym odbiorcom:

 • Do celów prowadzenia ksiąg rachunkowych i​ kadrą pracowniczą k​orzystamy z usług spółki Westlogic s.r.o. (IČO 28637372).
 • Do komunikacji z klientami i pracy z dokumentami korzystamy z usług Google Inc. z siedzibą pod adresem: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • Do zarządzania naszymi kontaktami korzystamy z usług firmy Raynet (NIP 268 43 820).
 • Nasze strony internetowe obsługuje firma Shoptet s.r.o. (NIP 289 35 675).
 • Usługi finansowe zapewniają:
  • PKO Bank Polski (NIP 525 000 77 38);
  • GOPAY s.r.o. (NIP 260 46 768);
 • Wsparcie systemu księgowego jest obsługiwane przez PREMIER system, a.s. (NIP 258 20 516).
 • Wsparcie IT zapewniają osoby pracujące w centrali firmy.
 • Usługi transportowe dostarczają lub pomagają nam z nimi:
  • Poczta Polska Spółka Akcyjna (NIP: 525-000-73-13);
  • InPost Sp. z o.o. (NIP: 679-310-80-59);
  • DPD Polska sp. z o.o. ( NIP: 526-020-41-10).

Powyższe subjekty przetwarzają Państwa dane osobowe tylko w określonych celach i na podstawie naszych instrukcji zgodnie z odpowiednimi środkami w celu zapewnienia poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane osobowe są przekazywane poza Unię Europejską z gwarancją - Google Inc., który jest częścią Tarczy Prywatności (Privacy Shield).

Jakie są Państwa prawa?

Aby chronić swoje dane osobowe, mogą Państwo egzekwować bezpłatnie następujące prawa:

Prawo dostępu​ - jeśli chcą Państwo wiedzieć, jakimi danymi osobowymi dysponuje nasza firma.

Prawo do sprostowania ​- jeśli podane przez Państw informacje są niedokładne lub uległy zmianie, mogą Państwo w dowolnym momencie poprosić o poprawienie swoich danych osobowych.

Prawo do usunięcia​ – egzekwowanie tego prawa oznacza, że usuniemy wszystkie Państwa dane osobowe, które uznamy za niepotrzebne (niemające celu prawnego) lub nielegalnie przechowywane. Prawo do usunięcia jest wykonywane również automatycznie w przypadku, gdy upłynął okres przechowywania danych osobowych, gdy wycofują Państwa swoją zgodę lub uznamy Państwa sprzeciw wobec przetwarzania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania​ - jeśli chcą Państwo bronić swoich roszczeń, a nasza firma nie spełnia Państwa wymagań podczas korzystania z prawa do ochrony danych osobowych, mogą Państwa skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania, a my nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo . Poinformujemy Państwa, jeśli zdecydujemy się nadal wykorzystywać Państwa dane.

Prawo do przenoszenia danych​ - jeśli dostarczyli nam Państwo swoje dane na podstawie zgody lub do celów umowy, jesteśmy zobowiązani do przekazania tych danych w formie elektronicznej Państwu lub wskazanemu odbiorcy.

Prawo do wniesienia sprzeciwu​ - wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu (np. Ochrona własności lub obrona praw), jeżeli naruszają one Państwa prawa i wolności.

Prawo do złożenia skargi ​- do naszego upoważnionego pracownika lub do organu nadzorczego.

Kontakt do autoryzowanego pracownika

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe lub aby egzekwować swoje prawa, skontaktuj się z naszym upoważnionym pracownikiem

upowaznionypracownik@diamentowe-malowanie.pl

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Ponieważ bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych jest naszym kluczowym priorytetem, dlatego w procesie przetwarzania danych osobowych stosujemy następujące procedury i mechanizmy:

 • Państwa dane osobowe zawsze przetwarzamy w określonym, jasnym i zrozumiałym celu i tylko przez czas niezbędny do ich przetwarzania;
 • Państwa dane osobowe przetwarzamy w sposób, który zapewnia najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa tych danych i który uniemożliwia dostęp do nich osobom nieautoryzowany;
 • Zawsze informujemy Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych i Państwa prawach związanych z przetwarzaniem tych danych;
 • W naszej firmie przestrzegamy odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiadającego wszelkim możliwym zagrożeniom. Wszystkie osoby mające kontakt z danymi osobowymi klientów są zobowiązane do zachowania poufności informacji uzyskanych w związku z przetwarzaniem takich danych.

Jak chronimy Państwa dane osobowe?

 • Przetwarzanie danych osobowych w naszej firmie podlega metodzie egzekwowania ochrony danych osobowych. Określone są konkretne kroki i procesy organizacyjnego i technicznego zabezpieczenia. Wytyczne i procedury dotyczące ochrony danych osobowych są regularnie aktualizowane, a ich wdrażanie jest pod stałą kontrolą. Podczas ich przetwarzania korzystamy z mechanizmów bezpieczeństwa zapewniających ochronę danych osobowych na najwyższym możliwym poziomie przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem przekazywanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych danych osobowych lub nieuprawnionym dostępem do nich.
 • Pracownicy i osoby, które pracują z danymi osobowymi w zakresie ich obowiązków służbowych, są zobowiązani do zachowania poufności wynikającej z przepisów prawa lub stosunku umownego, poufność ta obowiązuje nawet po ustaniu stosunku pracy lub stosunku umownego z nami